ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Przetarg na zbycie dzialki przy ul Kopalnianej w Katowicach

Przetarg na zbycie dzialki przy ul Kopalnianej w Katowicach

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy ul. Kopalnianej 7-7a,  wraz z prawem własności budynku

 

       - KW KA1K/00042778/2               - k. m. 31,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

 

cena wywoławcza:    530 000,00 zł,                   wadium:   53 000,00 zł,       postąpienie:   5 300,00 zł,  podatek Vat - ZW

 Opis działki nr 2/10 – powierzchnia 954 m2, działka w przeważającej części nie jest ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na działce znajduje się budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 380,03 m2.

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 2/10 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym jako: U/Zu4 – obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

14 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  22 października 2018 roku do 13 listopada 2018 roku. Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 56 lub kom. 698-641-906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 listopada 2018 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez Spółkę nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

 

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego uzależnione będzie od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

 

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

UWAGA: Ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, dniem 01 stycznia 2019r. przedmiotem sprzedaży może być prawo własności przedmiotowego gruntu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl