ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / Przetarg na zbycie lokalu użytkowego - 20 listopada 2019 roku

Przetarg na zbycie lokalu użytkowego - 20 listopada 2019 roku

   Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokalu użytkowego
wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 1. Lokal użytkowy nr 5U położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36

-  cena wywoławcza:   56 000 zł,                       wadium:  5 600  zł,             postąpienie:  560  zł

-  VAT – należny na dzień zawarcia aktu notarialnego (na dzień ogłoszenia przetargu – ZW).

-  powierzchnia lokalu:  41,70 m² (3 pomieszczenia i wc)

-  powierzchnia przynależna: brak

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralnego ogrzewania

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0085

Dzielnica: Os. Bończyka                           Ilość kondygnacji: 4                       Piętro: parter

Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena lokalu użytkowego uzależniona jest od wyników przetargu.

 

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

20 listopada 2019 roku (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach (2 piętro).

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 29.10.2019 do 19.11.2019 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 7 (tel. 32/ 318 29 00  w. 659).

 

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 127  lub kom. 698 641 906

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 18 listopada 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, dokonali wpłaty po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające  z przybicia oraz złożone wadium. 

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

5. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

6.Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winny posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub
na stronie internetowej: www.sdsm.pl.