Ogródki do wynajęcia tel. 781 66 16     |     Oferty pracy     |     Noclegi Kołobrzeg atrakcyjna cena
ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Sprzedaż działki zabudowanej w Katowicach przy Oswobodzenia 33

Sprzedaż działki zabudowanej w Katowicach przy Oswobodzenia 33

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
zdjęcie ortofoto.jpg zdjęcie ortofoto.jpg 338.92KB zdjęcie ortofoto.jpg pobierz

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy ul. Oswobodzenia 33

 

działka nr 2731/183      KW KA1K/00063536/7    obręb Janów

 

cena wywoławcza:    480 000,00 zł netto               wadium:   48 000,00 zł,          minimalne postąpienie:  5 000,00 zł,  

podatek Vat – ZW

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położona w Katowicach, przy ul. Oswobodzenia 33, obejmująca działkę nr 2731/183
o powierzchni 727m2, km.2, obręb Janów. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
nr KA1K/00063536/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach – XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność
Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

Opis budynków:

 

  1. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 690,41 m2 jest obiektem czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt został wybudowany w 1913r. w technologii tradycyjnej (murowany z cegły).
    Budynek w zabudowie zwartej z kamienicami na sąsiednich działkach. Budynek składa się z 13 lokali mieszkalnych (lokale o niskim standardzie, ogrzewanie odbywało się za pomocą pieców węglowych,
    w większości lokali brak łazienki i wc).

Wyposażenie w instalacje: instalacja elektryczna nieczynna, w większości zdemontowana, instalacja wodno – kanalizacyjna również nieczynna i częściowo zdemontowana.

  1. Budynek gospodarczy parterowy z poddaszem niepodpiwniczony. W budynku znajduje się 13 komórek lokatorskich. Dach w części zawalony.

Uwaga:

W północno – zachodniej części nieruchomości została wydzielona działka nr 2730/183, zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym przedmiot odrębnej własności. Dojazd do przedmiotowego garażu odbywa się przez działkę nr 2731/183 stanowiącą własność Spółki. Prawo przejazdu i przechodu do działki nr 2730/183 nie zostało ustanowione ani ujawnione w księdze wieczystej obejmującej działkę nr 2731/183. Ewentualna procedura ustanowienia służebności drogi koniecznej dla w/w garażu będzie należała do potencjalnego nabywcy działki
nr 2731/183.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice”, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem: U8/Um1- obszary zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków.

Termin i miejsce przetargu:

09 lipca 2020 roku (czwartek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie
od  22 czerwca  2020 roku do 03 lipca 2020 roku.

Oględziny nieruchomości możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji Wieczorek

Wydawanie kluczy, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją

Administracja  WIECZOREK                 ul. Krawczyka 3 Katowice                     tel. 32/ 353 30 88 w. 800

Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.                                                                                                                   

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 03 lipca 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

 

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.