ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Sprzedaż działki przy ul Karliczka w Katowicach

Sprzedaż działki przy ul Karliczka w Katowicach

                                   

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Karliczka mapa służebności.pdf Karliczka mapa służebności.pdf 90.16KB Karliczka mapa służebności.pdf pobierz
KARLICZKA TIF.jpg KARLICZKA TIF.jpg 430.38KB KARLICZKA TIF.jpg pobierz
Karliczka-uzbrojenie.pdf Karliczka-uzbrojenie.pdf 0.97MB Karliczka-uzbrojenie.pdf pobierz
zdjęcie ortofoto.jpg zdjęcie ortofoto.jpg 666.9KB zdjęcie ortofoto.jpg pobierz

                                                                      

                                                                                                                                                                                        Katowice, 04.02.2021r.     

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach przy ul. Karliczka

 

  1. działka nr 2482/55, km.2, obręb Mysłowice Las, o powierzchni 5 738 m2, wpisana do księgi wieczystej
    nr KA1K/00047023/0,
  2. działka nr 3636/55, km.2, obręb Mysłowice Las, o powierzchni 720 m2, wpisana do księgi wieczystej
    nr KA1K/00047024/7,

Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa                  
Użytkownik Wieczysty – Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

 

Łączna cena wywoławcza:    1 600 000,00 zł netto                                           Wadium:   160 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:             20 000,00 zł,                                                    Podatek Vat – 23%

 

Opis nieruchomości

Działki nr 2482/55 i 3636/55 o łącznej powierzchni 6 458m2, położone są w rejonie ul. Kolistej i Karliczka w dzielnicy Giszowiec. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i handlowo – usługowa. Grunty stanowią teren zieleni uporządkowanej, porośnięty trawą, drzewami i krzewami.
Przez przedmiotowe działki przebiegają liczne linie sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(sieci gazowe, elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, teletechniczne i c.o.) Po działce nr 2482/55 ustanowiona jest służebność przesyłu do budynku „Lidl”. Przebieg przedmiotowego kabla
nie jest zgodny z przebiegiem ustanowionej służebności przesyłu dla tego urządzenia. Aktualnie wjazd na teren działek możliwy jest od strony ul. Karliczka, po terenie wspólnot mieszkaniowych.
Wjazd ten nie jest prawnie uregulowany. Przedmiotowe nieruchomości (jako kompleks) posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Kolistej.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice”, przedmiotowy teren znajduje się w strefie oznaczonej symbolem:
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej.

Termin i miejsce przetargu:

07 kwietnia 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Administracja Staszic ul. Mysłowicka 35,
40 – 486 Katowice, tel: (32) 251-92-58 oraz w Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 02 kwietnia 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

UWAGA: Tauron Dystrybucja S.A. wystąpił do Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z wnioskiem
o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń, których posadowienie planowane jest na w/w nieruchomości.