ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Sprzedaż działki przy ul Obroki w Katowicach

Sprzedaż działki przy ul Obroki w Katowicach

                   

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Geomatic Obroki.jpg Geomatic Obroki.jpg 363.83KB Geomatic Obroki.jpg pobierz
geoportal Obroki.jpg geoportal Obroki.jpg 215.31KB geoportal Obroki.jpg pobierz
Mapa poglądowa punktów załamania granic.pdf Mapa poglądowa punktów załamania granic.pdf 901.5KB Mapa poglądowa punktów załamania granic.pdf pobierz

                                                                                     

                                                                                                                                                                       Katowice, 25.03.2021r.     

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę nr 13/52, km.50, obręb Śródmieście – Załęże, położonej w Katowicach przy ul. Obroki.

 

Powierzchnia działki: 916 m2     Księga wieczysta nr KA1K/00039679/4   Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa                      
Użytkownik Wieczysty – Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

 

Cena wywoławcza:                   250 000,00 zł netto                                          Wadium:   25 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:             3 000,00 zł,                                                     Podatek Vat – 23%

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 916 m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Obroki. Działka stanowi teren zieleni urządzonej, porośnięty trawą, krzewami i drzewami.

Uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, teletechniczna, c.o., napowietrzna sieć elektroenergetyczna.

Zapisane w działach I-Sp oraz III służebności nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XI/183/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Obroki w Katowicach, zgodnie z którą przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

MW/U – obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Termin i miejsce przetargu:

06 maja 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 04 maja 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.