Ogródki do wynajęcia tel. 781 66 16     |     Oferty pracy     |     Noclegi Kołobrzeg atrakcyjna cena
ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Sprzedaż działki zabudowanej w Katowcach przy Żelenskiego 37

Sprzedaż działki zabudowanej w Katowcach przy Żelenskiego 37

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
DSCN3599.JPG DSCN3599.JPG 475.98KB DSCN3599.JPG pobierz

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach

przy ul. Boya – Żeleńskiego 37

 

działka nr 1912/80      KW KA1K/00049889/2    obręb Piotrowice

 

cena wywoławcza:    200 000,00 zł netto              wadium:   20 000,00 zł,          minimalne postąpienie:   2 000,00 zł,  

podatek Vat – ZW

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła), położona w Katowicach, przy ul. Boya Żeleńskiego 37, obejmująca działkę nr 1912/80 o powierzchni 576 m2, km.3, obręb Piotrowice. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1K/00049889/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach – XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ul. Wantuły. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Opis budynku:

Budynek o powierzchni użytkowej 102,20 m2  wybudowany został ok. 1901r.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Katowice
nr XXXVI/737/05 z dnia 31.01.2005r. przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: Mn – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek gospodarczy (stodoła) wpisany jest w ewidencji chronionych nieruchomości dóbr kultury - rejon Kostuchna.

Termin i miejsce przetargu:

10 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie
od  24 czerwca  2020 roku do 09 lipca 2020 roku.

Oględziny nieruchomości możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji Murcki.

Wydawanie kluczy, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Murcki.

Administracja  MURCKI                        ul. Kściuczyka 3b Katowice                     tel. 32/209-40-04

 

Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 08 lipca 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.