ŚDSM / O nas / Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań i usług w sposób etyczny, jawny i przejrzysty

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego lub nieprawidłowości dotyczących naszych działań prosimy o przekazanie takich informacji. Każdy taki sygnał będzie szczegółowo badany. 

Przekazywane sygnały o nadużyciach/nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych i korygujących oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji usług. W celu zgłoszenia nadużyć /nieprawidłowości należy:

  • skorzystać z formularza
  • lub wysłać listownie na adres: ŚDSM Sp. z o.o., ul. Gliwicka 204 40-860 Katowice. Prosimy o umieszczenie listu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie nieprawidłowości”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Komisja ds. sygnalistów

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi procedurami w ŚDSM w Katowicach oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem formularza, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.    
  4. W przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że zbadanie takiego zgłoszenia może byc utrudnione, co w konsekwencji spowoduje brak jego rozpatrzenia.