ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Działki / Działka przy ul Załęska Hałda w Katowicach-ekspozycja stala

Działka przy ul Załęska Hałda w Katowicach-ekspozycja stala

                                                                                                         

Katowice, 28.12.2021r.

 

EKSPOZYCJA STAŁA

 

 

Opis nieruchomości

Działka nr 59, km. 9, obręb Ligota, położona przy ul. Załęska Hałda w Katowicach o powierzchni 1 656 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany. Opisywany grunt stanowi teren zieleni urządzonej porośniętej trawą, drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Załęska Hałda.

Uzbrojenie: przez północno – wschodni narożnik przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć teletechniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napięcia. Przy północnej granicy posadowiona jest jedna podpora słupa napowietrznej sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekty osób trzecich.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty jest ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II edycja.

MUn – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej.

 

W przypadku przedłożenia oferty nabycia wskazanej powyżej nieruchomości, Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. rozpocznie procedurę sprzedaży w formie aukcji ustnej.