ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018

Konkurs na najem od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
najem 16.04.18-30.04.18.pdf najem 16.04.18-30.04.18.pdf 594.89KB najem 16.04.18-30.04.18.pdf pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf 179.21KB Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf pobierz
Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf 336.26KB Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf pobierz
wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf 155.08KB wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf pobierz
 

ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z O. O.

Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: UL. GLIWICKA 204,  40-860 KATOWICE,   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857,  REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

KONKURS NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZARZĄDZANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 7. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert
  przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności” oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych
o konsumencie”
dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.

 

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 16.04.2018r. do dnia 30.04.2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w załączonej tabeli.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16  wew.  25, 56  lub  +48 698-641-906.

 

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani
do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej na I piętrze.

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% Podatku od czynności cywilnoprawnych.

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z  O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA
OD PRZEPROWADZENIA KONKURSU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.