ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 29 listopada 2018 do 13 grudnia 2018

Konkurs na najem od 29 listopada 2018 do 13 grudnia 2018

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf 179.21KB Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf pobierz
Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf 336.26KB Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf pobierz
wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf 155.08KB wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf pobierz
wykaz 29.11 - 13.12.pdf wykaz 29.11 - 13.12.pdf 535.02KB wykaz 29.11 - 13.12.pdf pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 99.34KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf pobierz

ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z O. O.

Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: UL. GLIWICKA 204,  40-860 KATOWICE,   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857,  REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

KONKURS NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZARZĄDZANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

  1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź 
    - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
  2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
  3. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
  4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
  6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  7. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium do chwili otwarcia ofert przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  

26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności”, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do 13.12.2018r. (czwartek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.


Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 29.11.2018r. do dnia 13.12.2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w tabeli powyżej.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 
32/ 781-66-16  wew.  25, 62  lub  +48 698 641 906.

TERMIN I MIEJSCE LICYTACJI:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej na I piętrze.

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% podatku od czynności cywilno-prawnych.

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z  O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA 
OD PRZEPROWADZENIA KONKURSU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.