ŚDSM / Aktualności / Postepowanie na wybor firmy audytorskiej

Postepowanie na wybor firmy audytorskiej

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ

„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwicka 204, 40 – 860 Katowice

II. Zamawiający ogłasza przetarg na:

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 r. i dnia 31.12.2020 r. odpowiednio dla:

1) Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

2) Grupy Kapitałowej Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. Termin realizacji:

odpowiednio dla sprawozdań określonych w części: II.1) do dnia: 18.02.2020 r. (w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 r.) oraz do dnia 18.02.2021 r. (w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 r.); odpowiednio dla sprawozdań określonych w części II. 2) do dnia 28.02.2020 r. oraz do dnia 28.02.2021 r.

V. Wymagania ofertowe dostępne są nieodpłatnie do pobrania poniżej.

VI. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

VII. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Gliwicka 204 w Sekretariacie Zarządu – II piętro budynku w terminie do dnia 24.09.2019 r. do godziny 09:00.

VIII. Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Sala konferencyjna (II piętro budynku, pok. nr 6) w dniu 24.09.2019 r. o godzinie 12:00.

IX. Negocjacje z Oferentami odbędą się w dniu 25.09.2019 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, przy czym szczegółowa godzina negocjacji zostanie podana Oferentom w formie mailowej lub telefonicznej w dniu 24.09.2019 r. po komisyjnym otwarciu ofert.

X. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla Oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień.

XI. Umowa z Oferentem zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po podjęciu decyzji o wyborze oferty.

XII. Oferenci zobowiązani są zapoznać się z „Regulaminem postępowania w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych sporządzanych przez Śląsko – Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ”, dostępnym w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach oraz do pobrania poniżej

XIII. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są osoby wymienione w punkcie XI Wymagań ofertowych.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Załącznik 1_Regulamin.pdf Załącznik 1_Regulamin.pdf 213.03KB Załącznik 1_Regulamin.pdf pobierz
Załącznik 2_Wymagania ofertowe.pdf Załącznik 2_Wymagania ofertowe.pdf 728.34KB Załącznik 2_Wymagania ofertowe.pdf pobierz