ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Przetarg na sprzedaż działki w Sosnowcu

Przetarg na sprzedaż działki w Sosnowcu

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sosnowcu
przy ul. Wojska Polskiego

 

       - KW KA1S/00042372/3               - obręb 0012 Sosnowiec

 

cena wywoławcza:    65 000,00 zł,                    wadium:   6 500,00 zł,             postąpienie:  650,00 zł,  

podatek Vat – 23%

Opis działki nr 1761/2 – powierzchnia 2 339 m2. Przedmiotowa działka nie jest zagospodarowana, nieogrodzona, w środkowej części znajdują się pozostałości po szybie górniczym. Przez działkę przebiega droga gruntowa nie stanowiąca drogi publicznej w ujęciu prawnym.

 

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się przez działki sąsiednie służebność gruntowa nie jest ustanowiona.

Działka nie jest uzbrojona.

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 1761/2 sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 190/XIX/2015 RM Sosnowiec z dnia 24 września 2015r. Teren ten oznaczony jest symbolami:

U.12ZI – tereny zieleni urządzonej

U.KD3D – teren drogi publicznej dojazdowej,

U.3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie
od  10 grudnia 2018 roku do 11 stycznia 2019 roku.

 

Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 56 lub kom. 698-641-906.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 stycznia 2019 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę (przed dniem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego) nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego uzależnione będzie od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

 

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

 

 

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl