ŚDSM / Wyszukiwarka nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Wyszukiwarka nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Działka, Katowice, Górniczego Stanu

Oferta sprzedaży

do schowka

Katowice, Górniczego Stanu

Powierzchnia: 11686.00m2

Oferta

Numer oferty: Górniczego Stanu

Cena wywoławcza: 1 000 000.00 PLN

Tryb sprzedaży: aukcja ustna

Działka

Powierzchnia: 11686.00

Opis dodatkowy

                                                                                                          

Katowice, 15.03.2022r.

 

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

 

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie:

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1960/55, km.2, obręb Mysłowice Las, o powierzchni 632 m2, wpisanej do księgi wieczystej
    nr KA1K/00046987/8, ,
  • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3557/55, km.2, obręb Mysłowice – Las, o powierzchni 11 054 m2,wpisanej do księgi wieczystej KA1K/00052061/6

położonych przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach

 

Łączna cena wywoławcza:        1 000 000,00 zł netto                                        Wadium:   100 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:              10 000,00 zł,                                                   Podatek Vat – zw

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 3557/55 ma powierzchnię 11 054 m2, kształt nieregularny. Teren porośnięty drzewostanem liściastym, kilkudziesięcioletnie drzewa, głównie buki i dęby. Przez północną część działki przebiega kanalizacja sanitarna
i posadowiona jest studzienka kanalizacyjna.

Działka nr 1960/55 ma powierzchnię 632 m2, stanowi pas gruntu o szerokości ok 4 – 5 m i długości 137m. Teren porośnięty trawą i krzewami, bez większego drzewostanu. Przez działkę przebiega podziemny kabel energetyczny. Od strony zachodniej działka jest ogrodzona siatką stalową.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla obszaru, na którym znajduje się opisywana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu działki nr 3557/55 i 1960/55 usytuowane są na obszarze:

9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

SK2 - strefa ochrony konserwatorskiej;

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obu działek
to obszar, na którym obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy, ze względu na położenie
na obszarze strefy konserwatorskiej.

Dojazd do opisywanych nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną – działka nr 728/55.

Ekspozycja ogłoszenia  zostanie opublikowana w dniach od 15.03.2022r. do dnia 18.05.2022r.

Termin i miejsce aukcji:

18 maj 2022 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 13 maj 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

  1. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

 

 

 

Opiekun oferty

Agata Cupiał-Szurka

Telefon: 32/ 781-66-16 w. 137

e-mail: aszurka@sdsm.pl

Godziny kontaktu:

Pn: od 08:00 do 15:00
Wt: od 08:00 do 15:00
Śr: od 08:00 do 15:00
Cz: od 08:00 do 15:00
Pt: od 08:00 do 15:00