ŚDSM / Wyszukiwarka nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Wyszukiwarka nieruchomości do sprzedaży i wynajmu

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Działka, Katowice, Muchowiec 54

Oferta sprzedaży

do schowka

Katowice, Muchowiec 54

Powierzchnia: 699.00m2

Oferta

Numer oferty: MUCHOWIEC 54

Cena wywoławcza: 200 000.00 PLN

Tryb sprzedaży: aukcja ustna

Działka

Powierzchnia: 699.00

Opis dodatkowy

                                                                                                          

Katowice, 24.03.2022r.

 

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

 

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie:

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 159, km.67, obręb Bogucice - Zawodzie, wpisanej do księgi wieczystej
nr KA1K/00048737/5, o powierzchni 699 m2, położonej w Katowicach, przy ul. Muchowiec 54

 

Cena wywoławcza:                    200 000,00 zł netto                                          Wadium:   20 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:              2 000,00 zł,                                                     Podatek Vat – zw

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 159, km.67, obręb Bogucice - Zawodzie, położona przy ul. Muchowiec 54 w Katowicach
o powierzchni 699 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 31,90 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 7,50 m2 stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KA1K/00048737/5, prowadzonej przez Sąd rejonowy w Katowicach – XI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis budynku mieszkalnego:

Opisywany budynek mieszkalny jest obiektem parterowym, podpiwniczonym z nieużytkowanym poddaszem. Wzniesiony w technologii tradycyjnej około 1 900 r. Ściany murowane z cegły i kamienia, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Obiekt od co najmniej 5 lat jest niezamieszkały. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi
31,9 m2.

Opis budynku gospodarczego:

Opisywany budynek jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, z gospodarczym strychem, dostępnym z zewnątrz za pomocą drabiny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7,50 m2.

Istniejąca instalacja elektryczna i wodociągowa jest nieczynna. Brak podłączenia do kanalizacji lub szamba. Ogrzewanie piecami na paliwo stałe.

Dla odwodnienia terenu działek rekreacyjnych zabudowana została w tym rejonie tymczasowa kanalizacja deszczowa. Przez w/w nieruchomość przebiega fragment rurociągu kanalizacji deszczowej.

Budynki do kapitalnego remontu.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami MPZP dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach z dnia 14 września 2016r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2016r., przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

4ZD – tereny ogrodów działkowych.

Ekspozycja ogłoszenia  zostanie opublikowana w dniach od 24.03.2022r. do dnia 20.05.2022r.

Termin i miejsce aukcji:

25 maj 2022 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 maj 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

  1. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

 

 

 

 

 

Opiekun oferty

Agata Cupiał-Szurka

Telefon: 32/ 781-66-16 w. 137

e-mail: aszurka@sdsm.pl

Godziny kontaktu:

Pn: od 08:00 do 15:00
Wt: od 08:00 do 15:00
Śr: od 08:00 do 15:00
Cz: od 08:00 do 15:00
Pt: od 08:00 do 15:00