Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta sprzedaży
Mysłowice, Świerczyny 28/6
Typ oferty
Mieszkanie
Powierzchnia
35.00 m²
Cena za metr²
2 200,00 zł/m²
Tryb postępowania
Aukcja ustna
Cena całkowita
77 000,00 zł

Mieszkanie

Piętro
1 piętro
Liczba pokoi
1
Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu
nie
Stan nieruchomości
do remontu

Dodatkowy opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice, kapitał zakładowy 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Aukcje ustną w formie publicznej licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokalu mieszkalnego  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 28/6

-  cena wywoławcza:   77 000 zł,                     wadium:  7 700 zł,                  postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  35,00 m² ( 1 pokój, kuchnia z oknem, przedpokój, łazienka z wc )

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., system ogrzewania piecowo-węglowy

- pomieszczenia przynależne: piwnica 4,00 m2

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0169

Dzielnica: Piasek         Ilość kondygnacji nadziemnych: 3         Piętro: 1                  Rok budynku: 1901-1902

Przed przystąpieniem do aukcji Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Oferowany lokal stanowi pustostan, w którym nikt nie jest zameldowany.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowego lokalu nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Lokal mieszkalny przeznaczony jest do aukcji ustnej w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania  uzależniona jest od wyników licytacji. Szczegółowe warunki postępowania określono poniżej.

Oględziny lokalu mieszkalnego:

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w terminie od 25 lipca 2022 r. do 30 sierpnia  2022 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7  w  Mysłowicach tel. 32/ 318 29 00.

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

Termin i miejsce aukcji:

31 sierpnia 2022 roku (środa) od godz. 09:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach, 1 piętro, Administracja KleofasInformacji dodatkowych dotyczących warunków licytacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16  w. 121 i 120  lub kom. 665 664 028.

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 29 sierpnia 2022 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 • Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przez Oferenta, który wpłacił wadium.
 • Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek (druk  dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki – zał. nr 2).
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.
 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 

 1. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik licytacji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa   wynikające z przybicia oraz złożone wadium.   
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 
 4. Osoby stawające do aukcji winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość:
  1. Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  
  2. Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania.  
 5. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).
 6. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki  - zał. nr 3.
 7. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową  sprzedaż.
 8. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
 9. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
 • Poniedziałek: 07:00 - 14:30
 • Wtorek: 07:00 - 14:30
 • Środa: 07:00 - 14:30
 • Czwartek: 07:00 - 14:30
 • Piątek: 07:00 - 14:30
 • Sobota: Nieczynne
 • Niedziela: Nieczynne