Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice, kapitał zakładowy 121 166 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Aukcje ustną w formie publicznej licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w części wspólnej nieruchomości w formie „pakietu” tj.:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. Ściegiennego 78

-  powierzchnia lokalu:  51,61 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., etażowa instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła 2-funkcyjnego

-  pomieszczenia przynależne: piwnica 8,73 m2

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,1933

Dzielnica: Dąb       Ilość kondygnacji nadziemnych: 2    Piętro: parter     Rok budynku: 1961

2 Garaż nr G4 położony w Katowicach przy ul. Ściegiennego 78 - 80

-  powierzchnia lokalu:  6,34 m² (1 pomieszczenie o powierzchni skorygowanej ze względu na wysokość poniżej 2,20 m)

-  wyposażenie w instalacje: brak

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0193

-  Garaż wolnostojący w zabudowie zwartej obejmującej 2 garaże (łącznie z garażem nr G5).

Dzielnica: Dąb       Ilość kondygnacji nadziemnych: 1    Piętro: parter     Rok budynku: 1997

3 Garaż nr G5 położony w Katowicach przy ul. Ściegiennego 78 - 80

-  powierzchnia lokalu:  6,99 m² (1 pomieszczenie o powierzchni skorygowanej ze względu na wysokość poniżej 2,20 m)

-  wyposażenie w instalacje: brak

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0213

-  Garaż wolnostojący w zabudowie zwartej obejmującej 2 garaże (łącznie z garażem nr G4).

Dzielnica: Dąb       Ilość kondygnacji nadziemnych: 1    Piętro: parter     Rok budynku: 1997

Lokale objęte niniejszą procedurą aukcyjną przeznaczone są sprzedaży łącznej (w pakiecie) na niżej podanych warunkach:

 • łączna cena wywoławcza:  350 000,00 zł,
 • wadium: 35 000,00 zł
 • postąpienie: 4 000,00 zł
 • podatek VAT: ZW

Budynek mieszkalny przy ul. Ściegiennego 78 – 80 oraz garaże nr G4 i G5 są usytuowane w obrębie działki nr 66/5. Teren działki zagospodarowany przez osoby trzecie (nasadzenia, ogrodzenia, wybrukowane dojścia, „domek” narzędziowy). Manewrowanie pojazdami w obrębie posesji oraz dojazd do garaży są znacznie utrudnione.

Dojazd do garaży z drogi publicznej odbywa się drogą zwyczajową. Istniejąca droga oraz brama wjazdowa na posesję są częściowo usytuowane na działce sąsiedniej (dz. 70/4). Brak ustanowionej służebności.

Powyższe lokale wymagają przeprowadzenia remontu. Konstrukcja dachów w obiektach garażowych uszkodzona i częściowo załamana.

Instalacje wymagają sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami przez Nabywcę we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do aukcji Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokali.

Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany. W lokalu mieszkalnym nr 1 nikt nie jest zameldowany.

Dla lokalu mieszkalnego nr 1 sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Zbycie garaży nr G4 i G5 nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wspólnota mieszkaniowa istniejąca w obrębie nieruchomości oznaczonej jako działka 66/5, zaciągnęła kredyt celem termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Lokale wymienione w treści niniejszego ogłoszenia przeznaczone są do aukcji ustnej w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna łączna cena „pakietu” lokali uzależniona jest od wyników licytacji. Szczegółowe warunki postępowania określono poniżej.

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w terminie od 13 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Katowice z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach tel. 32/ 353-20-83.

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

Termin i miejsce aukcji:

13 grudnia 2023 roku (środa) od godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach, 1 piętro, Administracja Kleofas.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków licytacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16  w. 127 lub kom. 698 641 906.

Warunki przystąpienia do aukcji:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 11 grudnia 2023 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer:
  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-       Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

      Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek (druk   dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki – zał. nr 2).

-        Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-        Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

-        Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i    nazwisko Oferenta).

 1. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik licytacji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa   wynikające z przybicia oraz złożone wadium.   
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek PCC) ponosi w całości Nabywca. 
 4. Osoby stawające do aukcji winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.
  5.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
  5.2  Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania.  
 5. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).
 6. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki  - zał. nr 3.
 7. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową  sprzedaż.
 8. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
 9. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
  w formie aktu notarialnego.
 10. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w I kwartale 2024 roku.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Oferty w postępowaniu