Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o o. w Katowicach reprezentowana przez Zarząd Spółki, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, tel. +48 32 781 66 16, e-mail: centrala@sdsm.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Steca, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@sdsm.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych

 1. Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o o. w Katowicach (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c, f RODO)  określonych przepisami prawa w szczególności Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego bądź spełnienia przez Spółkę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa: innym administratorom – podwykonawcom, dostawcom usług – wyłącznie dla realizacji naszych celów, wynikających z umów oraz organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji).

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 6. a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. Źródło pochodzenia danych

W przypadku, gdy jesteście Państwo osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania Państwa dane (imię nazwisko i PESEL) otrzymaliśmy za pośrednictwem zgłoszenia dokonanego przez Wnioskodawcę/najemcę lokalu.