Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Konkurs na najem lokali użytkowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie,
  że oferent dostarczy w terminie 7 dni od daty licytacji zgłoszenie działalności gospodarczej.
 2. Numery NIP, REGON.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie
  i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu
  jak i po jego zakończeniu,
 4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej,
 5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane,
 6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości
  3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 26.01.2023r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

*Druki „Wniosek o najem lokalu użytkowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ………………………….”

w terminie od 12.01.2023r - 26.01.2023r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1300.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 26.01.2023r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości we właściwej Administracji.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204
w Katowicach.

Dodatkowe zastrzeżenia:

Spółka nie dopuszcza możliwości podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

 1. zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,
 2. wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,
 3. rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferty w postępowaniu

Lokal użytkowy, Katowice, Gliwicka 111 Oferta wynajmu
szczegóły
Lokal użytkowy, Katowice, Gościnna 5E Oferta wynajmu
szczegóły
Lokal użytkowy, Chorzów, Armii Krajowej 100 Oferta wynajmu
szczegóły
Lokal użytkowy, Mysłowice, Wielka Skotnica 96 Oferta wynajmu
szczegóły