Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Konkurs na najem lokali użytkowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie,
  że oferent dostarczy w terminie 7 dni od daty licytacji zgłoszenie działalności gospodarczej.
 2. Numery NIP, REGON.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie
  i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu
  jak i po jego zakończeniu,
 4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej,
 5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane,
 6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości
  3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 21.03.2023r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

*Druki „Wniosek o najem lokalu użytkowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ………………………….”

w terminie od 07.03.2023r - 21.03.2023r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1300.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 21.03.2023r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Kleofas z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204 (tel. 32/781-66-14).

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204
w Katowicach.

Dodatkowe zastrzeżenia:

Spółka nie dopuszcza możliwości podjęcia w lokalach objętych procedurą konkursową, działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

 1. zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,
 2. wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu, a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,
 3. rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferty w postępowaniu

Lokal użytkowy, Katowice, Kochanowskiego 18 Oferta wynajmu
szczegóły