Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek w imieniu Wspólnoty;
 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i kosztów działalności Wspólnoty;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty;
 • sporządzanie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz dostawy mediów;
 • odbiór, weryfikacja i merytoryczna kontrola faktur za dostarczone media, usługi i roboty;
 • wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy, wynajem powierzchni wspólnej);
 • rozliczanie płatności z dostawcami mediów i usługodawcami;
 • analiza należności z tytułu opłat za lokale i wysyłanie wezwań do zapłaty;
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnoty i opłacanie w imieniu Wspólnoty podatków oraz innych opłat publiczno – prawnych;
 • archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej;
 • naliczanie ustawowych odsetek od należności za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności;
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień;
 • windykacja należności z tytułu uzyskiwanych przez Wspólnotę pożytków.