Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;
 • zlecanie obowiązkowych okresowych kontroli ogólnobudowlanych (przeglądy roczne, pięcioletnie) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie, dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego;
 • przygotowywanie rzeczowych planów remontowych;
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi;
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac po przeprowadzeniu postępowania ofertowego;
 • nadzór nad terminowym wykonywaniem remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy;
 • bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji;
 • nadzór przy usuwaniu awarii oraz skutków awarii w nieruchomości;
 • bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.