Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach, reprezentowana przez Zarząd Spółki.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail iod@sdsm.pl bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa klientów i pracowników na terenie siedziby Biura Zarządu i Administracji Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, niniejszy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Funkcjonowanie monitoringu określa Procedura monitoringu wizyjnego Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.