Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub kserokopia decyzji ZUS o pobieraniu emerytury/renty, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty wszystkich opłat związanych z wynajmowanym mieszkaniem.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć:

  • oświadczenie o uzyskiwanych bieżących dochodach,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
 6. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 8. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  
  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.
UWAGA: W przypadku ubiegania się o najem przez małżonków, oboje wypełniają i składają oświadczenia i druki, o których mowa powyżej w pkt. 3, 4, 5.

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności”, „Oferta na wykup wierzytelności", „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”, „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.sdsm.pl/z-konkursu.

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Termin konkursu: od 28.02.2024r. do 20.03.2024r.
Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH  (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta) w terminie do dnia  20 marca 2024r. (środa) w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430,
w Biurze Podawczym (piętro II).

Oględziny lokali mieszkalnych: Lokale mieszkalne można oglądać wyłącznie w wyznaczone dni po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracja Śląsk
pod numerem telefonu 32/ 342 34 75

TERMINY OGLĘDZIN
28.02.2024r. (środa)
- lokal przy ul. 3 Maja 154/2-3 w Chorzowie w godzinach od 08.00 do 09.00
- lokal przy ul. Michalskiego 27/3 w Świętochłowicach w godzinach od 9.30 do 10.30
12.03.2024r. (wtorek)
- lokal przy ul. 3 Maja 154/2-3 w Chorzowie w godzinach od 12.30 do 13.30
- lokal przy ul. Michalskiego 27/3 w Świętochłowicach w godzinach od 14.00 do 15.00

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16  wew.  123, 167, 168  lub 
+48 728 350 017.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej. Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zatwierdzenie wyniku konkursu wymaga uzyskania zgody organów Spółki tj.: Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferty w postępowaniu

Mieszkanie, Świętochłowice, Michalskiego 27/3 Oferta wynajmu
szczegóły
Mieszkanie, Chorzów, 3 Maja 154/2-3 Oferta wynajmu
szczegóły