Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Wolne lokale mieszkalne są wystawiane do licytacji - „prawa do najmu lokalu”, gdzie prawo to jest udzielane osobie/osobom, które spełniają nw. warunki oraz zaoferują najwyższą wartość nabywanych wierzytelności przysługujących Spółce w drodze cesji.

O wynajem mieszkań ze Spółki starać mogą się osoby, które spełniają następujące warunki:

NIE POSIADAJĄ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
 

Mieszkania należące do zasobów Spółki mogą być wynajęte wyłącznie osobom fizycznym, nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości chyba, że Oferent złoży oświadczenie, że po objęciu lokalu na zasadzie najmu, stosunek prawny dotychczasowego lokalu zostanie rozwiązany.  Przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć w szczególności: prawo najmu, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, odrębną własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

 

POSIADAJĄ ODPOWIEDNI DOCHÓD
 

Wymagane jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia o posiadanych źródłach dochodu zapewniających możliwość samodzielnego utrzymania lokalu.                                                                                                                                                                                                                                                                               Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej powinny przedłożyć:

 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, potwierdzone przez pracodawcę z ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją na jaki czas jest zawarta umowa o pracę oraz wysokość osiąganego dochodu (kwota brutto). Osoby zatrudnione poza granicami kraju winny przedłożyć dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kserokopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu emerytury / renty,
 • inne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć:

 • oświadczenie o uzyskiwanych bieżących dochodach,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok.

Osoby nie osiągające dochodów z tytułu umowy o pracę oraz nie prowadzące działalności gospodarczej, winny przedłożyć oświadczenie osoby poręczającej (z podpisem potwierdzonym notarialnie), które będą ponosiły odpowiedzialność za terminowe regulowanie należności związane z czynszem oraz wszystkimi opłatami związanymi z wynajmowanym mieszkaniem przez okres trwania umowy najmu lub do czasu przedłożenia przez Najemcę zaświadczenia o uzyskanych dochodach. Osoba poręczająca załącza dokumenty poświadczające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów ( jak w przypadku Oferenta).

NIE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIA W KRAJOWYM REJESTRZE DŁUGÓW (KRD)

Osoby składające wniosek składają upoważnienie dla Spółki do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów (KRD) o ujawnienie informacji gospodarczych Oferenta.

NIE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIA W AKTUALNYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

  Wymagane jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia o braku zaległości w opłatach czynszowych w obecnie zajmowanym lokalu mieszkalnym.

CZYM JEST CESJA WIERZYTELNOŚCI:

Cesja wierzytelności nieściągalnych tj. takich których Spółka, pomimo dochowania należytej staranności nie zdołała wyegzekwować, w tym przede wszystkim potwierdzonych tytułami wykonawczymi i bezskuteczną egzekucją komorniczą. Wierzytelności te w głównej mierze dotyczą nieodzyskanych zadłużeń najemców z tytułu opłat mieszkaniowych za wynajmowane lokale Spółki. Przed przystąpieniem do licytacji, Oferenci mają prawo zapoznać się z wzorcem umowy przelewu wierzytelności, jednak bez wskazywania danych dłużników jak i wartości wierzytelności, które są dopiero znane po zakończeniu licytacji i ustaleniu jej wylicytowanej wysokości. Na nabywaną wierzytelność składa się najczęściej kilka tytułów wykonawczych różnych dłużników. Nabyte wierzytelności nie są zwracane po zakończeniu najmu, jednak Najemcy mogą dochodzić tych roszczeń we własnym zakresie.

 • Wykaz aktualnych wolnych lokali mieszkalnych przeznaczony do konkursu można znaleźć na stronie internetowej  Spółki w zakładce OGŁOSZENIA zaznaczając pozycję "konkurs", na stronach branżowych portali internetowych a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w terenowych Administracjach.
 • Po wybraniu odpowiedniego lokalu, należy zapoznać się z warunkami wynajmu (patrz powyżej) oraz Regulaminem wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności  i obejrzeć lokal.
 • W celu oględzin lokalu mieszkalnego należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednią Administracją w celu rezerwacji terminu pobrania kluczy do lokalu (w ogłoszeniu każde mieszkanie ma przyporządkowaną Administrację). Oględziny lokali możliwe są w godzinach pracy Administracji tj. od 7:00 do 14:30, od poniedziałku do czwartku. W Administracji można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, budynku oraz opłat za lokal.
 • Informacji merytorycznych dotyczących procedury konkursowej udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781 66 16 w. 120, 123, 167 lub 728 350 017.
 • Jeśli mieszkanie spełnia oczekiwania, należy pobrać niezbędne druki dostępne na stronie internetowej poniżej lub w siedzibie Spółki oraz Administracjach terenowych.
 • W przypadku ubiegania się o najem przez małżeństwo, oboje małżonkowie wypełniają i składają oświadczenia i niezbędne druki stanowiące załączniki do wniosku.
 • Oferenci składający wniosek oświadczają, że zapoznali się z lokalem mieszkalnym i nie wnoszą zastrzeżeń czy też uwag co do jego stanu fizycznego i technicznego.
 • Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w terminie i w wysokości, które zostały określone w ogłoszeniu, przelewem bankowym na konto Spółki tj. Bank PKO S.A O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.
 • Kompletny wniosek należy złożyć w terminie ogłoszonego konkursu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek) w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14:30.  
 • Komisja po dacie zakończenia konkursu, dokonuje otwarcia złożonych wniosków oraz ich kwalifikacji, dopuszczając do licytacji wnioski spełniające warunki określone w Regulaminie.
 • Po terminie zakończenia konkursu, złożone wnioski nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski osób posiadających zadłużenie z tytułu czynszu lub opłat eksploatacyjnych a także osób, które figurują jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD) podlegają odrzuceniu.
 • Komisja informuje telefonicznie o nie dopuszczeniu (odrzuceniu) oferty do II etapu czyli ustnej licytacji.
 • Oferent, którego oferta podlega odrzuceniu, po złożeniu oświadczenia o zwrot wadium otrzymuje w terminie 14 dni na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy zwrot wpłaconego wadium.
 • W przypadku dopuszczenia oferty do II etapu, Komisja telefonicznie informuje o terminie ustnej licytacji cesji wierzytelności.
 • W licytacji może brać udział Oferent lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
 • Informacji merytorycznych dotyczących procedury konkursowej udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781 66 16 w. 120, 123, 167 lub 728 350 017.
 • Licytacja cesji wierzytelności przeprowadzona jest w formie ustnej, jest jawna i biorą w niej udział wszystkie osoby które zostały zakwalifikowane przez Komisję do II etapu konkursu.
 • Obowiązkowo podczas licytacji należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający swoją tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport.
 • Licytację wygrywa Oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę wierzytelności.
 • Komisja podpisuje protokół z przyszłym Najemcą, a wpłacone wadium zostaje zarachowane na poczet pomniejszenia wylicytowanej wierzytelności.
 • Pozostali Oferenci, którzy nie wylicytowali prawa najmu lokalu w ciągu  14 dni otrzymują zwrot wpłaconego wadium na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.
 • Oferent, który nie stawił się na licytację zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w celu zwrotu wadium.
 • Osoba która wylicytowała prawo najmu do lokalu, po zatwierdzeniu wyniku konkursu przez Organy Spółki, tj. Zarząd, Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników, informowana jest telefonicznie przez Dział Windykacji o konieczności zgłoszenia się do Spółki, celem podpisania umowy przelewu  wierzytelności. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od daty powiadomienia.
 • Po podpisaniu umowy przelewu wierzytelności przyszły Najemca zobowiązany jest w terminie 7 dni dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty wierzytelności oraz kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.
 • Kaucja wynosi 3 krotność miesięcznego czynszu.
 • W przypadku zakończenia umowy najmu kaucja zabezpieczająca jest zwracana po wcześniej rewaloryzacji.
 • Po dokonaniu wpłat o których mowa w IV kroku, Administracja która administruje nieruchomością w której znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny,  kontaktuje się telefonicznie i wzywa do podpisania umowy najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.
 • Oferent który wylicytował prawo najmu i nie uiści w wyznaczonym terminie kwoty wierzytelności oraz uchyla się od zawarcia umowy przelewu wierzytelności oraz umowy najmu traci wadium i prawo do przedmiotowego lokalu.
 • Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci).
 • Podwyżki stawki czynszowej wprowadzane są zgodnie z art. 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001r. (Dz.U.2020.611) oraz prowadzoną w Spółce polityka czynszową.

Formularze najem z konkursu
Tytuł Rozmiar pliku Pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania(1).pdf 179.21 KB Pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności.pdf 124.37 KB Pobierz
Oświadczenie 147.52 KB Pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia KRD 145.71 KB Pobierz
Zgoda RODO 154.6 KB Pobierz
Umowa najmu na czas oznaczony 10 lat.pdf 216.07 KB Pobierz

 

Teraz kiedy już znasz zasady, znajdź swoje mieszkanie