ŚDSM / Ochrona danych osobowych w ŚDSM Sp z o o

Ochrona danych osobowych w ŚDSM Sp z o o

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie RODO a tym samym przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 i 14 RODO:

 1. Administrator danych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest  Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w  Katowicach, reprezentowana przez Zarząd Spółki; tel. 32 781 66 16, e-mail:  centrala@sdsm.pl, adres www: https://www.sdsm.pl
 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Steca, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@sdsm.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją umów, zadań własnych bądź zleconych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zadań statutowych wynikających z aktualnie obowiązującego Aktu Założycielskiego Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz ustawowych, określonych przepisami prawa, a to w szczególności Ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  Podstawa prawna przetwarzania wyikająca z RODO:
  1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
  2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
  3. Wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
   i zakresie.
 4. Kategorie danych osobowych.
  Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy
 5. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
 6. Okres przechowywania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o wycofanie zgody dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od dnia złożenia niniejszego wniosku, co zostanie potwierdzone pieczątką daty wpływu wniosku, a w przypadku złożenia wniosku listownie, od dnia odebrania przesyłki przez Administratora. Jest to bowiem maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie, by dokonać usunięcia Państwa danych osobowych z naszych zasobów.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – poprawienia Państwa danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – odbywa się częściowo lub całkowicie, dotyczy usunięcia tych danych osobowych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych – uzyskania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane,
  6. sprzeciwu – można go wnieść w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych.
  7. wycofania zgody – w dowolnej chwili można wycofać każdą zgodę, którą wyrażono. Od momentu złożenia takiej dyspozycji nie będą już przetwarzane dane osobowe we wskazanym celu. Do czasu wycofania zgody mamy jednak prawo przetwarzać Państwa dane.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 10. Źródło pochodzenia danych osobowych
  Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Wprowadzenie powyższych przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania tj. kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego itp. Niniejszy dokument ma na celu zapoznanie Państwa z niezbędnymi informacjami, które wynikają z ochrony danych osobowych.