Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Przebieg procesu wynajmu mieszkania z konkursu (licytacja wierzytelności) krok po kroku

Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zapewnia przejrzyste warunki najmu nieruchomości. Wolne lokale mieszkalne są wystawiane do licytacji - „prawa do najmu lokalu”, gdzie prawo to jest udzielane osobie / osobom które spełniają nw. warunki oraz zaoferują najwyższą wartość nabywanych wierzytelności przysługujących Spółce w drodze cesji.

O wynajem mieszkań ze Spółki starać mogą się osoby, które spełniają następujące warunki:

NIE POSIADAJĄ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Spółki tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.

WYKAZUJĄ ODPOWIEDNI DOCHÓD

Wymagane jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia o posiadanych źródłach dochodu zapewniających możliwość samodzielnego utrzymania lokalu. W przypadku braku stałego dochodu Oferenta dopuszcza się złożenie zaświadczenia o dochodach osoby poręczającej wraz z jej pisemnym oświadczeniem o zobowiązaniu do zawarcia umowy poręczenia w przedmiocie zapłaty należności związanych z najmem lokalu, z notarialnym poświadczeniem podpisu.

NIE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIA W KRAJOWYM REJESTRZE DŁUŻNIKÓW

Osoby przystępujące do najmu składają upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Krok I - Wybór odpowiedniego lokalu mieszkalnego

Wykaz aktualnych wolnych lokali mieszkalnych znajduje się na stronie internetowej Spółki, na stronach branżowych portali internetowych a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w terenowych Administracjach. Lokale ogłoszone są w konkretnym przedziale czasowym i objęte są II etapową procedurą (złożenie prawidłowych dokumentów oraz licytacja wierzytelności).

Po wybraniu odpowiedniego lokalu, należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal.

W celu oględzin lokalu mieszkalnego należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednią Administracją w celu rezerwacji terminu kluczy do lokalu (każdy lokal znajduje się w zasobie zarządzanym przez wskazaną Administracje, w ogłoszeniu każdy lokal ma przyporządkowaną Administrację). Oględziny lokali możliwe są w godzinach pracy Administracji tj. od 7:00 do 15:00. W Administracji można różna uzyskać informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, budynku oraz opłat za lokal.

Krok II - Złożenie wymaganych dokumentów

Jeśli lokal spełnia oczekiwania, należy pobrać niezbędne druki dostępne na stronie internetowej Spółki, w siedzibie Spółki oraz terenowych Administracjach).

Oferenci składający wniosek oświadczają, że zapoznali się z przedmiotem i warunkami licytacji, przyjmują je i nie wnoszą uwag.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:00

Komisja do tygodnia ma czas na weryfikacje złożonych ofert. Po terminie zakończenia konkursu, złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

W przypadku nie spełnienia warunków, Komisja informuje telefonicznie o nie dopuszczeniu oferty do II etapu czyli ustnej licytacji cesji wierzytelności. Oferent w ciągu 7 dni otrzymuje zwrot wpłaconego wadium na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

W przypadku dopuszczenia oferty do II etapu, Komisja informuje telefonicznie o terminie licytacji. W licytacji może brać udział Oferent lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Krok III - Licytacja cesji wierzytelności

Czym jest cesja wierzytelności:

Licytacja cesji wierzytelności przeprowadzona jest w formie ustnej, jest jawna i biorą w niej udział wszystkie osoby które zostały zakwalifikowane przez Komisję do II etapu konkursu.

Obowiązkowo podczas licytacji należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający swoją tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.

Licytację wygrywa Oferent który zaoferuje najwyższą kwotę wierzytelności.

Komisja podpisanie protokołu z przyszłym Najemcą, a wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet pomniejszenia wylicytowanej wierzytelności.

Oferenci którzy nie wylicytowali prawa najmu lokalu w ciągu 7 dni otrzymują zwrot wpłaconego wadium na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Cesja wierzytelności nieściągalnych tj. takich których Spółka, pomimo dochowania należytej staranności nie zdołała wyegzekwować, w tym przede wszystkim potwierdzonych tytułami wykonawczymi i bezskuteczną egzekucją komorniczą. Wierzytelności te w głównej mierze dotyczą nieodzyskanych zadłużeń najemców z tytułu opłat mieszkaniowych za wynajmowane lokale Spółki. Przed przystąpieniem do licytacji, Oferenci mają prawo zapoznać się z wzorcem umowy przelewu wierzytelności, jednak bez wskazywania danych dłużników jak i wartości wierzytelności, które są dopiero znane po zakończeniu licytacji i ustaleniu jej wylicytowanej wysokości. Na nabywaną wierzytelność składa się najczęściej kilka tytułów wykonawczych różnych dłużników. Nabyte wierzytelności nie są zwracane po zakończeniu najmu, jednak najemcy mogą dochodzić tych roszczeń we własnym zakresie.

Krok IV - Podpisanie umowy przelewu wierzytelności

Osoba która wylicytowała prawo najmu do lokalu, po zatwierdzeniu wyniku konkursu przez organy Spółki, informowana jest telefonicznie przez Dział Windykacji o konieczności zgłoszenia się do Spółki celem podpisania umowy przelewu wierzytelności. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

Po podpisaniu umowy przelewu wierzytelności przyszły Najemca zobowiązany jest w terminie 7 dni dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty wierzytelności oraz otrzymuje dane do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

Kaucja wynosi 3 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. W przypadku zakończenia umowy najmu kaucja zabezpieczająca jest nie tylko zwracana, ale również poddawana jest wcześniej rewaloryzacji.

Krok V - Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy najmu i odbiór kluczy do lokalu

Po dokonaniu wpłat o których mowa w IV kroku, Administracja kontaktuje się telefonicznie i wzywa do podpisania umowy najmu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu.

Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci).

Podwyżki stawki czynszowej wprowadzane są zgodnie z art. 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001r. (Dz.U.2020.611) oraz prowadzoną w Spółce polityka czynszową.