Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Dzięki programowi wdrożonemu przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa pozyskała preferencyjne środki na sfinansowanie projektu związanego z likwidacją niskiej emisji w ponad 650 lokalach mieszkalnych poprzez zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na sieciowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (dalej „POIŚ”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017r. zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2018 r.

Oś priorytetowa: POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Działanie: POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie: POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Tytuł projektu:

„Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.”

nr umowy POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Projekt ten będzie realizowany w ciągu 3 najbliższych lat, przede wszystkim w dzielnicach czy osiedlach miast w których zjawisko smogu jest bardzo uciążliwe, a więc w Załężu i Bogucicach w Katowicach (27 budynków), w Lipinach w Świętochłowicach (10 budynków) oraz Piosek w Mysłowicach (15 budynków). Umowa o dofinansowanie likwidacji ogrzewania piecowego została podpisana w dniu 28 stycznia br.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 31,5 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ok. 27,9 mln zł

Dofinansowanie na realizację Projektu w formie pożyczki w kwocie nie większej niż 19,7 mln zł, tj. ok. 70% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna pomoc zwrotna podlegająca umorzeniu jako premia inwestycyjna do wysokości ok.12,6 mln zł, tj. 45% kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia do 30 listopada 2023.

Efektem rzeczowym realizowanego projektu będzie modernizacja energetyczna 657 mieszkań usytuowanych w 52 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Projekt zakłada również znaczący efekt ekologiczny w postaci szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie ok. 3,3 tys. ton równoważnika CO2 rocznie oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej na poziomie ok. 16,4 tys. GJ/rok.

Udział w programie to wielka szansa dla Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej i naszego regionu.

Realizacja zadania w takiej skali nie byłaby możliwa bez pozyskania niskooprocentowanego dofinansowania zewnętrznego z możliwością umorzenia do 45% kosztów kwalifikowalnych.

Efekt końcowy zadania będzie odczuwalny zarówno dla mieszkańców jak i środowiska.