Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta sprzedaży
Katowice, Dobrego Urobku 9
Typ oferty
Działka
Powierzchnia
1056.00 m²
Cena za metr²
220,64 zł/m²
Tryb postępowania
Aukcja ustna
Cena całkowita
233 000,00 zł

Dodatkowy opis

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39/2, km.9, obręb Ligota o powierzchni 1 056,00 m2, wpisana do księgi wieczystej nr KA1K/00043016/0, położona przy ul. Dobrego Urobku 9 w Katowicach.

Cena wywoławcza:     233 000,00 zł netto          Wadium:   23 300,00 zł         Minimalne postąpienie: 3 000,00 zł

Podatek Vat : ZW

Opis nieruchomości:

Opisywana działka oznaczona geodezyjnie numerem 39/2, km.9, obręb Ligota o powierzchni 1 056,00 m2, wpisana do księgi wieczystej nr KA1K/00043016/0, położona przy ul. Dobrego Urobku 9 w Katowicach, stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przedmiotowa działka zabudowana jest wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem i częściowym podpiwniczeniem, o powierzchni użytkowej 179,30 m2.

Na przedmiotowej działce znajduje się również budynek gospodarczy w złym stanie technicznym.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Dobrego Urobku, poprzez działkę 39/1.

W granicach działki znajduje się słup niskiego napięcia.

Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny został wybudowany w 1894r. W obiekcie znajdują się 4 lokale mieszkalne. Instalacje: elektryczna oraz wodno – kanalizacyjna nieużytkowane, wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych. Wewnątrz obiektu bark urządzeń sanitarnych. Budynek nie został podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ścieki są odprowadzane do szamba o pojemności 16 m3 położonego w granicach działki 39/2. Ogrzewanie piecami węglowymi.

Oba obiekty budowlane zlokalizowane w granicach działki 39/2 kwalifikują się do generalnego remontu lub wyburzenia.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla obszaru, na którym znajduje się opisywana nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II edycja, działka nr 39/2 usytuowana jest na obszarze:

MUn – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej.

Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 03.01.2023r. do dnia 06.03.2023r.

Termin i miejsce aukcji:

09 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (1 piętro).
         

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 698-641-906. Dominik Czerny.

Oględziny budynku mieszkalnego są możliwe wyłącznie po wcześniejszy umówieniu się z Działem Technicznym Administracji Wujek (numer telefonu: 32 209 51 50) w terminach: 25.01.2023r. godz. 10.00 oraz 15.02.2023r. godz. 10.00.

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 06.03.2023 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - załącznik nr 1).

9. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - załącznik nr 3.

10. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne