Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta sprzedaży
Katowice, Floriana 8
Typ oferty
Działka
Powierzchnia
1116.00 m²
Cena za metr²
1 478,49 zł/m²
Tryb postępowania
Aukcja ustna
Cena całkowita
1 650 000,00 zł

Dodatkowy opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 18/2 i 21/3, km.52, obręb Bogucice - Zawodzie, o powierzchni 1 116,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00046666/2, położonej w Katowicach przy ul. Floriana 8.

Cena wywoławcza:     1 650 000,00 zł netto          Wadium:   165 000,00 zł         Minimalne postąpienie: 20 000,00 zł

Podatek Vat : ZW

 

Opis nieruchomości:

Opisywana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr 18/2 i 21/3, obręb Bogucice - Zawodzie, o powierzchni 1 116,00 m2, wpisana do księgi wieczystej nr KA1K/00046666/2, położona w Katowicach przy ul. Floriana 8, stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Powierzchnia działek wynosi: nr 21/3 – 655,00 m2 (tereny mieszkaniowe – „B”), nr 18/2 – 461,00 m2 (w tym: 431,00 m2 – tereny mieszkaniowe – „B”, 30,00 m2 – drogi – „dr”).

Działka 21/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka 18/2, niezabudowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Część powierzchni działki 18/2 stanowi składową drogi publicznej. Ewentualne dokonanie podziału geodezyjnego dz. 18/2 oraz przekazanie składowej drogi publicznej  na rzecz Gminy Katowice, po zawarciu umowy sprzedaży, obciąża Nabywcę.

Pozostałości ogrodzenia od strony północnej (działka 18/2) nie pokrywają się z granicami działki. 

Uzbrojenie działki:

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Przez teren nieruchomości oprócz przyłączy przebiegają sieci podziemnego uzbrojenia terenu – teletechniczna, wodociągowa, elektroenergetyczna (w północnej części działki 18/2 posadowiony jest słup – podpora przewodu).

Działka 18/2 jest obciążona umową o wejście w teren (sieć teletechniczna).

Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego:

Budynek posadowiony na działce 21/3, stanowi kamienicę mieszkalną wielorodzinną, w zabudowie bliźniaczej, wzniesioną pod koniec XIX wieku. Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieużytkowym poddaszem, podpiwniczony. Budynek nieużytkowany, stanowi pustostan. 

Powierzchnia użytkowa obiektu – 451,70 m2 (powierzchnia przynależna, tj. powierzchnia poddasza oraz piwnic o wysokości poniżej 2,20 m – 132,10 m2).

Obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy postanowień Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Standard wyposażenia – zły. Brak wyposażenia w urządzenia sanitarne, ogrzewanie piecami węglowymi (nieużytkowane), zawilgocenie ścian wewnętrznych. Instalacje nieużytkowane, zużyte w sensie technicznym, częściowo zniszczone i niekompletne.

Budynek mieszkalny znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym i z uwagi na zużycie jego elementów, w tym elementów wykończenia i instalacji, kwalifikuje się do kompleksowego remontu.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach uchwalony uchwałą nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2005r.

Zgodnie z ustaleniami powołanego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 

MM – tereny zabudowy mieszanej (dz. 21/3 i 18/2),

KL1/2 – tereny tras komunikacyjnych (dz. 18/2).

Stosownie do zapisów powołanej Uchwały XL/823/05 Rady Miasta Katowice, budynek mieszkalny posadowiony na działce
nr 21/3, objęty jest ochroną konserwatorską.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku:

Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 21/3 podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w związku z powyższym do zawarcia umowy sprzedaży nie jest wymagane sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Oględziny nieruchomości:

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w terminie od 23 października 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Katowice z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach tel. 32/ 353-20-83.

UWAGA ! Oględziny możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

Termin i miejsce aukcji:

10 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).               

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 698-641-906. Dominik Czerny.

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 29.12.2023 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium, a także aprobatą przedmiotu aukcji.  

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jej uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).

9. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - zał. nr 3.

10. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne