Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta sprzedaży
Katowice, Kolista
Typ oferty
Działka
Powierzchnia
9293.00 m²
Cena za metr²
785,53 zł/m²
Tryb postępowania
Aukcja ustna
Cena całkowita
7 300 000,00 zł

Dodatkowy opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2873/55, 3887/55, 3894/55, 3896/55, km. 2, obręb  Mysłowice Las, o powierzchni 9 293,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00051236/7, położonej w Katowicach w rejonie ulicy Kolistej.

Cena wywoławcza:     7 300 000,00 zł netto          Wadium:   730 000,00 zł         Minimalne postąpienie: 75 000,00 zł

Podatek Vat : działki nr 2873/55, 3896/55 – 23%; działki nr 3894/55, 3887/55 – ZW

Opis nieruchomości:

Opisywana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki o numerach 2873/55, 3887/55, 3894/55, 3896/55, km. 2, obręb  Mysłowice Las, o powierzchni 9 293,00 m2, wpisana do Księgi Wieczystej nr KA1K/00051236/7, położona w Katowicach w rejonie ulicy Kolistej, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa handlowo – usługowa, wielorodzinna oraz kompleksy garażowe.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu: wodno – kanalizacyjne wraz z hydrantem (usytuowanym w granicach działki 2873/55), gazowe, elektroenergetyczne wraz z latarnią uliczną (usytuowaną przy wschodniej granicy działki 3887/55), centralnego ogrzewania i teletechniczne.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren w większej części niezabudowany i niezagospodarowany. Południowo wschodnia część działki nr 2887/55 zabudowana jest parkingiem. Przedmiotowy teren zajmowany jest na podstawie umowy dzierżawy przez osobę trzecią.

Zapisy ujawnione w dziale III Księgi Wieczystej dotyczące służebności przesyłu ustanowionej dla sieci centralnego ogrzewania dotyczą jej pierwotnego przebiegu. W czasie realizacji inwestycji drogowej sieć ta została przebudowana, natomiast treść służebności nie uległa zmianie.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. 73-go Pułku Piechoty.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują kierunki polityki przestrzennej określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja uchwalone uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012r.

Zgodnie z ustaleniami powołanego studium przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami: 

T.1/Um1 – obszary zabudowy usługowo - mieszkaniowej (dz. 3896/55, 3887/55, 2873/55),

KDGP – obszar dróg i placów publicznych (dz. 3896/55, 3887/55, 3894/55).

Termin i miejsce aukcji:

Ekspozycja ogłoszenia w dniach od 13.12.2023r. do dnia 22.02.2024r.

22 luty 2024r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 698-641-906. Dominik Czerny.

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 15.02.2024r. - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).

9. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - zał. nr 3.

10. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne