Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię
Oferta sprzedaży
Katowice, Sztygarska 1
Typ oferty
Działka
Powierzchnia
646.00 m²
Tryb postępowania
Aukcja ustna

Dodatkowy opis

Aukcja zostanie ogłoszona wkrótce.

aukcja w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, kompleksem garaży oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 4/39 i 4/48, km.31, obręb Bogucice - Zawodzie, o powierzchni 646,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00048615/4, położonej w Katowicach przy ul. Sztygarskiej 1.

Opis nieruchomości:

Opisywana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr 4/39 i 4/48, obręb Bogucice - Zawodzie, o powierzchni 646,00 m2, wpisana do księgi wieczystej nr KA1K/00048615/4, położona w Katowicach przy ul. Sztygarskiej 1, stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Działka nr 4/39 o powierzchni 643,00 m2, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, kompleksem 4 garaży oraz budynkiem gospodarczym. Działka 4/48 o powierzchni 3,00 m2 jest zabudowana schodami wejściowymi do budynku mieszkalnego wydzielonymi z ogólnodostępnego chodnika. 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Uzbrojenie działki:

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Przez działkę przebiega ciepłociąg wykorzystywany przez osoby trzecie.

UWAGA ! Między treścią mapy zasadniczej a faktycznym przebiegiem sieci i lokalizacją przyłączy mogą istnieć rozbieżności.

Działki nr 4/39 i 4/48 są obciążone umową z TAURON Dystrybucja S.A. o zajęcie nieruchomości w zakresie sieci elektrycznej. Inwestycja obejmuje budowę linii niskiego napięcia w rejonie ulic Markiefki, Sztygarskiej i Grabowej. Prace w rejonie działek nr 4/39 i 4/48 wykonano, natomiast inwestycja objęta w/w umową nie została zakończona (brak inwentaryzacji powykonawczej dla zbywanej nieruchomości).

Weryfikacja faktycznego przebiegu sieci, względnie dokonanie uzgodnień z gestorami mediów obciążają nabywcę, bez możliwości dochodzenia od Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z .o.o. zwrotu kosztów z tego tytułu.

Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym. Składa się z piwnicy, parteru i poddasza. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, około 1886r.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 164,30 m2 (powierzchnia przynależna obejmująca piwnice, niemieszkalną część strychu oraz klatkę schodową, w tym powierzchnie o wysokości poniżej 2,20 m, wynosi 55,40 m2).

Instalacje stare lub niekompletne, nadające się do całkowitej wymiany. Obiekt wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego.

Na elewacji budynku od strony ul. Sztygarskiej znajduje się znacznik szlaku turystycznego.

Budynek mieszkalny znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym i z uwagi na zużycie jego elementów, w tym elementów wykończenia i instalacji, kwalifikuje się do kompleksowego remontu.

Opis stanu technicznego budynków garażowych i budynku gospodarczego:

W obrębie działki 4/39 usytuowane są cztery garaże oraz pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie obiekty są wykonane
w technologii tradycyjnej, znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i z uwagi na zużycie ich elementów, w tym elementów wykończenia, kwalifikują się do kompleksowego remontu.

Sposób zagospodarowania nieruchomości oraz usytuowanie obiektów niemieszkalnych utrudniają lub uniemożliwiają manewrowanie pojazdami mechanicznymi w obrębie posesji oraz wjazd do części garaży.  

Wolnostojący garaż usytuowany przy południowo – zachodnim narożniku działki nr 4/39 przekracza granice z działka sąsiednią (działka nr 4/40). Obszar zajęcia terenu wynosi 2,00 m2.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w nieruchomość jest objęta Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04..2012r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja. Zgodnie z częścią opisową w/w uchwały rozpatrywany teren oznaczony został symbolem:

MUw2 – tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjnej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku:

Dla budynku posadowionego na działce nr 4/39 sporządzone zostanie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Aukcja zostanie ogłoszona wkrótce.

Opiekun oferty

Godziny kontaktu
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota: Nieczynne
  • Niedziela: Nieczynne