Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Podstawowym trybem najmu lokali użytkowych, jest konkurs prowadzony w formie ustnej licytacji stawki czynszu. Prawo zawarcia umowy najmu zyskuje osoba, która podczas licytacji zaoferuje najwyższą stawkę czynszu.

 

 • Wykaz aktualnych wolnych lokali użytkowych znajduje się na stronie internetowej Spółki, na stronach branżowych portali internetowych a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w terenowych Administracjach. Lokale ogłoszone są w konkretnym przedziale czasowym i objęte II etapową procedurą (złożenie prawidłowo przygotowanej oferty oraz licytacja stawki czynszu).
 • Po wybraniu odpowiedniego lokalu, należy zapoznać się z warunkami wynajmu i dokonać oględzin lokalu.
 • W celu oględzin lokalu użytkowego należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednią Administracją w celu rezerwacji terminu poboru kluczy do lokalu (każdy lokal znajduje się w zasobie zarządzanym przez wskazaną Administracje; dane Administracji są publikowane w ogłoszeniach). Oględziny lokali możliwe są w godzinach pracy Administracji tj. od 7:00 do 14:30. W Administracji można również uzyskać informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, budynku oraz opłat za lokal.
 • Informacji merytorycznych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu:
  32/ 781 66 16 w. 127 lub 698 641 906
 • Celem złożenia oferty, należy pobrać formularze dostępne na stronie internetowej Spółki (formularze można otrzymać również w siedzibie Spółki oraz terenowych Administracjach).
 • Oferenci składający wniosek oświadczają, że zapoznali się z przedmiotem i warunkami licytacji, przyjmują je i nie wnoszą uwag.
 • Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godziny 14:30
 • Komisja dokonuje otwarcia oraz kwalifikacji ofert, dopuszczając do II etapu postępowania wyłącznie wnioski, które odpowiadają wymogom regulaminowym. Wnioski złożone po terminie zakończenia konkursu, nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku ofert, które nie odpowiadają wymogom wynikającym z Regulaminu lub ogłoszenia, Komisja informuje telefonicznie o nie dopuszczeniu oferty do II etapu postępowania, czyli ustnej licytacji stawki czynszu. Zwrot wadium następuje bez zbędnej zwłoki, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone.  
 • W przypadku dopuszczenia oferty do II etapu, Komisja telefonicznie informuje o terminie licytacji. W licytacji może brać udział Oferent lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
 • Licytacja stawki czynszu przeprowadzona jest w formie ustnej, jest jawna i biorą w niej udział wszystkie osoby które zostały zakwalifikowane przez Komisję do II etapu konkursu.
 • Obowiązkowo podczas licytacji należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób prawnych, dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania osoby prawnej.  
 • Licytację wygrywa Oferent który zaoferuje najwyższą kwotę wierzytelności.
 • Z przebiegu licytacji sporządzony zostaje protokół, a wpłacone wadium zostaje zarachowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
 • Warunkiem zawarcia umowy najmu jest uzyskanie wymaganych zgód Organów Korporacyjnych Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
 • Zawarcie umowy najmu jest również warunkowane wpłatą kaucji zabezpieczającej. Wysokość kaucji jest każdorazowo podawana w treści ogłoszenia o konkursie (co do zasady kaucja odpowiada kwocie 3-misięcznego czynszu brutto).
 • Po zakończeniu najmu kaucji podlega zwrotowi w kwocie nominalnej.
 • Po dokonaniu wpłaty kaucji, umowa najmu jest sporządzana przez Administrację zarządzającą nieruchomością na terenie, której znajduje się lokal objęty wnioskiem.
 • O terminie zawarcia umowy najmu Administracja informuje telefonicznie. 
 • Umowy najmu, co do zasady, zawierane są na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wcześniejszej decyzji Zarządu, dopuszcza się zawarcie umowy na czas oznaczony, jeśli Oferent zwróci się z takim wnioskiem i nie będzie to stało w sprzeczności z interesem Wynajmującego.
 • W chwili przekazania lokalu najemcy spisywany jest protokół zdawczo odbiorczy.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu. Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty niezależne od Wynajmującego i przez niego rozliczane na rzecz i koszt Najemcy lub opłaty bezpośrednio uiszczane przez Najemcę na podstawie indywidualnych umów zawartych z dostawcami lub odbiorcami, w szczególności za: centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, podgrzanie wody, energię elektryczną, gaz, odbiór nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne.
 • Wysokość czynszu może ulec corocznie wzrostowi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i sług publikowany przez GUS.
 • Czynsz najmu może ulec wzrostowi w oparciu o wzrost kosztów i opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 • Wynajmującemu służy prawo zmiany wysokości opłat niezależnych od Wynajmującego w przypadku zmiany wysokości cen, w oparciu, o które opłaty zostały ustalone.
Formularze najem lokali użytkowych z konkursu
Tytuł Rozmiar pliku Pobierz
Warunki umów najmu.pdf 164.11 KB Pobierz
Regulamin wynajmu.pdf 5.58 MB Pobierz
RODO 101.28 KB Pobierz
Wniosek garaże 186.32 KB Pobierz
Wniosek najem lokali uzytkowych 215.2 KB Pobierz
Wniosek pomieszczenie niepełnowartościowe 165.24 KB Pobierz

Teraz kiedy już znasz zasady, znajdź swój lokal