Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Lokale użytkowe, które nie znalazły najemców w ramach postępowań konkursowych mogą zostać przeznaczone do ekspozycji stałej. Najem lokali, w tym trybie, odbywa się zgodnie z zasadą, że o wyborze najemcy decyduje kolejność składania poprawnie przygotowanych wniosków („kto pierwszy ten lepszy”).

 

 • Wykaz aktualnych wolnych lokali użytkowych znajduje się na stronie internetowej Spółki, na stronach branżowych portali internetowych a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w terenowych Administracjach. Lista lokali podlega bieżącej aktualizacji.
 • Po wybraniu odpowiedniego lokalu, należy zapoznać się z warunkami wynajmu i dokonać oględzin lokalu.
 • W celu oględzin lokalu użytkowego należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednią Administracją w celu rezerwacji terminu poboru kluczy do lokalu (każdy lokal znajduje się w zasobie zarządzanym przez wskazaną Administracje; dane Administracji są publikowane w ogłoszeniach). Oględziny lokali możliwe są w godzinach pracy Administracji tj. od 7:00 do 14:30, od poniedziałku do czwartku. W Administracji można również uzyskać informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, budynku oraz opłat za lokal.
 • Informacji merytorycznych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu:
  32/ 781 66 16 w. 127 lub 698 641 906
 • Celem złożenia oferty, należy pobrać formularze dostępne na stronie internetowej Spółki (formularze można otrzymać również w siedzibie Spółki oraz terenowych Administracjach).
 • Oferenci składający wniosek oświadczają, że zapoznali się z przedmiotem i warunkami licytacji, przyjmują je i nie wnoszą uwag.
 • Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, do godziny 14:30. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem lokalu użytkowego, o wyborze oferty decydować będzie kolejność złożenia wniosków. 
 • Otwarcia i kwalifikacji ofert  dokonuje Komisja. Oferty niekompletne nie podlegają przyjęciu.
 • Komisja przekazuje Oferentom telefoniczną informację o wynikach przeprowadzonej weryfikacji ofert. Oferent, który jako pierwszy złożył kompletną ofertę, otrzymuje informacje w przedmiocie dalszego postępowania.
 • Warunkiem zawarcia umowy najmu jest uzyskanie wymaganych zgód Organów Korporacyjnych Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
 • Zawarcie umowy najmu jest również warunkowane wpłatą kaucji zabezpieczającej. Wysokość kaucji jest każdorazowo podawana w treści ogłoszenia o konkursie (co do zasady kaucja odpowiada kwocie 3-misięcznego czynszu brutto).
 • Po zakończeniu najmu kaucji podlega zwrotowi w kwocie nominalnej.
 • Po dokonaniu wpłaty kaucji, umowa najmu jest sporządzana przez Administrację zarządzającą nieruchomością na terenie, której znajduje się lokal objęty wnioskiem.
 • O terminie zawarcia umowy najmu Administracja informuje telefonicznie. 
 • Umowy najmu, co do zasady, zawierane są na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wcześniejszej decyzji Zarządu, dopuszcza się zawarcie umowy na czas oznaczony, jeśli Oferent zwróci się z takim wnioskiem i nie będzie to stało w sprzeczności z interesem Wynajmującego.
 • W chwili przekazania lokalu najemcy spisywany jest protokół zdawczo odbiorczy.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu. Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty niezależne od Wynajmującego i przez niego rozliczane na rzecz i koszt Najemcy lub opłaty bezpośrednio uiszczane przez Najemcę na podstawie indywidualnych umów zawartych z dostawcami lub odbiorcami, w szczególności
  za: centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, podgrzanie wody, energię elektryczną, gaz, odbiór nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne.
 • Wysokość czynszu może ulec corocznie wzrostowi w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i sług publikowany przez GUS.
 • Czynsz najmu może ulec wzrostowi w oparciu o wzrost kosztów i opłat związanych
  z utrzymaniem nieruchomości.
 • Wynajmującemu służy prawo zmiany wysokości opłat niezależnych od Wynajmującego
  w przypadku zmiany wysokości cen, w oparciu, o które opłaty zostały ustalone.

Formularze lokale użytkowe z ekspozycji stałej
Tytuł Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin wynajmu 5.58 MB Pobierz
Warunki najmu 164.22 KB Pobierz
RODO 101.28 KB Pobierz
Wniosek lokale użytkowe 175.77 KB Pobierz
Wniosek garaże ekspozycja 195.27 KB Pobierz

 

Teraz kiedy już znasz zasady, znajdź swój lokal