Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Oferta wolnych lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej, odbywa się z wyłączeniem licytacji i bez obowiązku wykupu wierzytelności. Najem lokali odbywa się zgodnie z zasadą, że o wyborze Najemcy decyduje kolejność składania poprawnie przygotowanych wniosków („kto pierwszy ten lepszy”). Mieszkania prezentowane w ekspozycji stałej, wymagają przeprowadzenia znacznych prac remontowych. Są to mieszkania o niskim standardzie.  O wynajem mieszkań z ekspozycji stałej mogą się starać osoby, które spełniają następujące warunki:
 

NIE POSIADAJĄ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
 

Mieszkania należące do zasobów Spółki mogą być wynajęte wyłącznie osobom fizycznym, nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości chyba, że Oferent złoży oświadczenie, że po objęciu lokalu na zasadzie najmu, stosunek prawny dotychczasowego lokalu zostanie rozwiązany.  Przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć w szczególności: prawo najmu, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, odrębną własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

 

POSIADAJĄ ODPOWIEDNI DOCHÓD
 

Wymagane jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia o posiadanych źródłach dochodu zapewniających możliwość samodzielnego utrzymania lokalu.                                                                                                                                                                                                                                                                               Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej powinny przedłożyć:

 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, potwierdzone przez pracodawcę z ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją na jaki czas jest zawarta umowa o pracę oraz wysokość osiąganego dochodu (kwota brutto). Osoby zatrudnione poza granicami kraju winny przedłożyć dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • kserokopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu emerytury / renty,
 • inne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć:

 • oświadczenie o uzyskiwanych bieżących dochodach,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok.

Osoby nie osiągające dochodów z tytułu umowy o pracę oraz nie prowadzące działalności gospodarczej, winny przedłożyć oświadczenie osoby poręczającej (z podpisem potwierdzonym notarialnie), które będą ponosiły odpowiedzialność za terminowe regulowanie należności związane z czynszem oraz wszystkimi opłatami związanymi z wynajmowanym mieszkaniem przez okres trwania umowy najmu lub do czasu przedłożenia przez Najemcę zaświadczenia o uzyskanych dochodach. Osoba poręczająca załącza dokumenty poświadczające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów ( jak w przypadku Oferenta).

NIE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIA W KRAJOWYM REJESTRZE DŁUGÓW (KRD)

Osoby składające wniosek składają upoważnienie dla Spółki do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów (KRD) o ujawnienie informacji gospodarczych Oferenta.

NIE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIA W AKTUALNYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

  Wymagane jest przedłożenie do wniosku zaświadczenia o braku zaległości w opłatach czynszowych w obecnie zajmowanym lokalu mieszkalnym.

Wnioski osób posiadających zadłużenie z tytułu czynszu najmu lub opłat eksploatacyjnych, a także osób, które figurują jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz wnioski nie spełniające w/w warunków podlegają odrzuceniu.

 

 • Wykaz aktualnych wolnych lokali mieszkalnych przeznaczony do ekspozycji można znaleźć na stronie internetowej  Spółki w zakładce OGŁOSZENIA zaznaczając pozycję "ekspozycja stała", na stronach branżowych portali internetowych a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w terenowych Administracjach. Wykaz wolnych lokali jest na bieżąco aktualizowany.
 • Po wybraniu odpowiedniego lokalu, należy zapoznać się z warunkami wynajmu (patrz powyżej) oraz Regulaminem wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności  i obejrzeć lokal.
 • W celu oględzin lokalu mieszkalnego należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednią Administracją w celu rezerwacji terminu pobrania kluczy do lokalu (w ogłoszeniu każde mieszkanie ma przyporządkowaną Administrację). Oględziny lokali możliwe są w godzinach pracy Administracji tj. od 7:00 do 14:30, od poniedziałku do czwartku. W Administracji można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego lokalu, budynku oraz opłat za lokal.
 • Informacji merytorycznych dotyczących najmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781 66 16 w. 168
 • Jeśli mieszkanie spełnia oczekiwania, należy pobrać niezbędne druki dostępne na stronie internetowej poniżej lub w siedzibie Spółki oraz Administracjach terenowych.
 • W przypadku ubiegania się o najem przez małżeństwo, oboje małżonkowie wypełniają i składają oświadczenia i niezbędne druki stanowiące załączniki do wniosku.
 • Oferenci składający wniosek oświadczają, że zapoznali się z lokalem mieszkalnym i nie wnoszą zastrzeżeń czy też uwag co do jego stanu fizycznego i technicznego.
 • Kompletny wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "EKSPOZYCJA STAŁA" (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy wniosek) w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14:30.  
 • Komisja na bieżąco weryfikuje składane wnioski.
 • Wnioski osób posiadających zadłużenie z tytułu czynszu lub opłat eksploatacyjnych a także osób, które figurują jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD) podlegają odrzuceniu.
 • W przypadku poprawności złożonych dokumentów, Komisja informuje telefonicznie o tym fakcie Oferenta i wyjaśnia dalsze czynności.
 • Informacji merytorycznych dotyczących najmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32/ 781 66 16 w. 168
 • Po uzyskaniu zgód organów Spółki na wynajem lokalu mieszkalnego, właściwa Administracja kontaktuje się telefonicznie z przyszłym Najemcą i wzywa go do wpłaty kaucji zabezpieczającej.
 • Kaucja wynosi 3–krotność miesięcznego czynszu za dany lokal.
 • W przypadku zakończenia umowy najmu kaucja zabezpieczająca jest zwracana po wcześniej rewaloryzacji.
 • Po wpłacie kaucji, Administracja wzywa do podpisania umowy najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.  
 • Umowa najmu ze Śląsko-Dąbrowską Spółką Mieszkaniową, jest zawierana na czas oznaczony tj. do 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu.
 • Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od Wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci).
 • Podwyżki stawki czynszowej wprowadzane są zgodnie z art. 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001r. (Dz.U.2020.611) oraz prowadzoną w Spółce Polityka Czynszową.

Formularze najem ekspozycja stała
Tytuł Rozmiar pliku Pobierz
Oświadczenia.pdf 147.52 KB Pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 145.71 KB Pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 154.6 KB Pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania przy ul. BOŃCZYKA 42,44 w Mysłowicach z ekspozycji stałej z wykupem wierzytelności.pdf 122.85 KB Pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej 130.71 KB Pobierz
Umowa najmu na czas oznaczony 10 lat.pdf 216.07 KB Pobierz

Teraz kiedy już znasz zasady, znajdź swoje mieszkanie